· Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος, 25, 6

Ἀποστέλλων δὲ πολλὰ τῶν λαφύρων Ὀλυμπιάδι καὶ Κλεοπάτρᾳ καὶ τοῖς φίλοις, κατέπεμψε καὶ Λεωνίδῃ τῷ παιδαγωγῷ τάλαντα λιβανωτοῦ πεντακόσια καὶ σμύρνης ἑκατόν, ἀναμνησθεὶς παιδικῆς ἐλπίδος. ὁ γὰρ Λεωνίδης ὡς ἔοικεν ἐν θυσίᾳ ποτὲ πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον ἐπιδραξάμενον ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ καὶ καθαγίσαντα τοῦ θυμιάματος, “ὅταν” ἔφη “τῆς ἀρωματοφόρου κρατήσῃς Ἀλέξανδρε, πλουσίως οὕτως ἐπιθυμιάσεις· νῦν δὲ φειδομένως χρῶ τοῖς παροῦσι.” τότ' οὖν Ἀλέξανδρος ἔγραψε πρὸς αὐτόν· “ἀπεστάλκαμέν σοι λιβανωτὸν ἄφθονον καὶ σμύρναν, ὅπως παύσῃ πρὸς τοὺς θεοὺς μικρολογούμενος.”


Cum mitteret multa praedarum Olympiae, Cleopatrae amicisque, praemisit quoque Leonidae praeceptori quingenta talenta turis et centum myrrae, memor spei puerilis. Nam Leonidas, ut videtur, cum fuerit coram Alexander qui tus manibus duobus tenebat ut in ignem iaceret, dixit "o Alexander, expugnata civitate condimentorum iam copiose sacrificabis; nunc autem sobrie utere quod habes". Quamobrem Alexander illi scripsit "mittimus tibi multum turis myrraeque ut desinas sobrie deos colere".