18.- τὸ ὀκτωκαιδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα