22.- τὸ εἰκοστὸν καὶ δεύτερον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα