· Θεόφιλου Αντιοχείας, Προς Αυτόλυκον, I, 8

Ἀλλὰ ἀπιστεῖς νεκροὺς ἐγείρεσθαι. ὅταν ἔσται, τότε πιστεύσεις θέλων καὶ μὴ θέλων· καὶ ἡ πίστις σου εἰς ἀπιστίαν λογισθήσεται, ἐὰν μὴ νῦν πιστεύσῃς. πρὸς τί δὲ καὶ ἀπιστεῖς; ἢ οὐκ οἶδας ὅτι ἁπάντων πραγμάτων ἡ πίστις προηγεῖται; τίς γὰρ δύναται θερίσαι γεωργός, ἐὰν μὴ πρῶτον πιστεύσῃ τὸ σπέρμα τῇ γῇ; ἢ τίς δύναται διαπερᾶσαι τὴν θάλασσαν, ἐὰν μὴ πρῶτον ἑαυτὸν πιστεύσῃ τῷ πλοίῳ καὶ τῷ κυβερνήτῃ; τίς δὲ κάμνων δύναται θεραπευθῆναι, ἐὰν μὴ πρῶτον ἑαυτὸν πιστεύσῃ τῷ ἰατρῷ; ποίαν δὲ τέχνην ἢ ἐπιστήμην δύναταί τις μαθεῖν, ἐὰν μὴ πρῶτον ἐπιδῷ ἑαυτὸν καὶ πιστεύσῃ τῷ διδασκάλῳ; εἰ οὖν γεωργὸς πιστεύει τῇ γῇ καὶ ὁ πλέων τῷ πλοίῳ, καὶ ὁ κάμνων τῷ ἰατρῷ, σὺ οὐ βούλει ἑαυτὸν πιστεῦσαι τῷ θεῷ;


Sed mortuos excitari non credis. cum res eveniet, tunc credes, velis nolis; sed tua fides in incredulitatis locum movebitur, nisi nunc credas. sed cur non credis? an ignoras rebus omnibus fidem praeire? quis enim agricola colligere potest, nisi prius semen crediderit terrae? aut quis mare transmittere potest, nisi prius se ipsum rati credat et gubernatori? quis autem aegrotans sanari potest, nisi prius se ipsum crediderit medico? aut quam artem aut disciplinam quis ediscere potest, nisi se ipsum prius tradiderit et crediderit magistro? si enim agricola credit terrae, si navigans rati, si aegrotus medico; non vis tu te ipsum credere Deo?