20.- τὸ εἰκοστὸν κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα