23.- τὸ εἰκοστὸν καὶ τρίτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα