28.- τὸ εἰκοστὸν καὶ ὄγδοον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα