19.- τὸ ἐννεακαιδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα