ΑΘΗΝΑΖΕ ΜΕΡΟΣ Α΄

Athènaze: Introduzione al greco antico. Volume I.

Maurice Balme, Gilbert Lawall
Luigi Miraglia, Tommaso Francesco Bòrri

Edizioni Accademia Vivarium Novum 2007 con gli auspici dell' Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (edizione riveduta e corretta)
1.- τὸ πρῶτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

2.-τὸ δεύτερον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

3.- τὸ τρίτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

4.- τὸ τέταρτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

5.- τὸ πέμπτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

6.- τὸ ἕκτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

7.- τὸ ἕβδομον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

8.- τὸ ὄγδοον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

9.- τὸ ἔνατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

10.- τὸ δέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

11.- τὸ ἐνδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

12.- τὸ δωδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

13.- τὸ δέκατον καὶ τρίτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

14.- τὸ δέκατον καὶ τέταρτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

15.- τὸ δέκατον καὶ πέμπτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα


16.- τὸ δέκατον καὶ ἕκτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα


ΑΘΗΝΑΖΕ ΜΕΡΟΣ B'

Athènaze: Introduzione al greco antico. Volume II.17.- τὸ ἑπτακαιδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

18.- τὸ ὀκτωκαιδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

19.- τὸ ἐννεακαιδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

20.- τὸ εἰκοστὸν κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

21.- τὸ εἰκοστὸν καὶ πρῶτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

22.- τὸ εἰκοστὸν καὶ δεύτερον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

23.- τὸ εἰκοστὸν καὶ τρίτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

24.- τὸ εἰκοστὸν καὶ τέταρτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

25.- τὸ εἰκοστὸν καὶ πέμπτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

26.- τὸ εἰκοστὸν καὶ ἕκτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

27.- τὸ εἰκοστὸν καὶ ἕβδομον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα

28.- τὸ εἰκοστὸν καὶ ὄγδοον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα


(cetera mox addentur)