10.- τὸ δέκατον κεφάλιον

10.- τὸ δέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα