11.- τὸ ἐνδέκατον κεφάλιον

11.- τὸ ἐνδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα