12.- τὸ δωδέκατον κεφάλιον

12.- τὸ δωδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα