2.-τὸ δεύτερον κεφάλιον

2.-τὸ δεύτερον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα