9.- τὸ ἔνατον κεφάλιον

9.- τὸ ἔνατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα