17.- τὸ ἑπτακαιδέκατον κεφάλιον

17.- τὸ ἑπτακαιδέκατον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα